Psychoterapia Kwartalnik SNP PTP – 1(168)

10.07.16 / Psychoterapie / Author:
Tags: , ,

Original article

ARCHIWUM:

 

Index Copernicus 4,61
liczba punktów MNiSW 5 pkt

Spis treści

Psychoterapia 1 (168) 2014
strony: 5–16

Mariusz Ślosarczyk
Przerwanie terapii jako cena utrzymania pozycji terapeutycznej. Opis przypadku pacjentki z osobowością zależną
[1]
The break-in of psychotherapy as a cost of maintenance of the therapeutic position. Patient with dependent personality disorder — a case report
Streszczenie
Autor zachęca do przyjrzenia się różnemu rozumieniu zaburzeń psychicznych oraz celów terapii w zależności od przyjmowanego przez terapeutę paradygmatu. Wskazuje, jak przerwanie terapii wpisuje się w obraz zaburzeń pacjentki oraz odzwierciedla charakter jej motywacji do leczenia.
Summary
The article is a case report of a woman with dependent personality disorder treated in individual psychodynamic psychotherapy. The essential background of the treatment is based on an earlier, 20 year long period of a previous therapy, which was conducted in the humanistic approach, in the Gestalt model. The immediate reason to begin the treatment described in the article was for the patient’s worsening of her psychic state. This was after receiving the news of death of the therapist, who led the previous Gestalt therapy for a long time. In the discussion, the author focuses on the analysis of how the differences in diagnosis and ways of treatment depend on the psychotherapeutic paradigm in which the therapist works.
The analysis is done on the examples of patients with psychopathology of over-dependence and takes into consideration both the therapeutic paradigms which the reported patient met. In the context of mode of ending the treatment through breaking it off by the patient, weaknesses and shortfalls of the presented process of psychotherapy are mentioned.
dependent personality disorder
break-in of psychotherapy
psychotherapeutic paradigms

Psychoterapia 1 (168) 2014
strony: 17–33

Martyna Jackiewicz, Mira Marcinów
Osobowość z pogranicza – ujęcie historyczne w kontekście zmian w DSM-V[2]
Borderline personality disorder – historical approach in the context of changes in DSM-V
Streszczenie
Artykuł ma na celu przedstawienie historii kształtowania się pojęcia zaburzenia osobowości z pogranicza (borderline) od czasów starożytnych do współczesnych. Autorki prezentują prekursorskie koncepcje w stosunku do obecnego rozumienia zaburzenia borderline. Przywołują teorie psychoanalityczne, na gruncie których powstał termin „borderline” oraz podejścia alternatywne, mające na celu wyodrębnienie głównych cech i symptomów zaburzenia z pogranicza. Odwołują się także do opisów tego zaburzenia, zawartych w piśmiennictwie polskim. Ukazują główne, współczesne podejścia do problematyki zaburzenia z pogranicza oraz zmiany w sposobie diagnozowania zaburzenia typu borderline w DSM-V wraz z krytyką tego ujęcia.
Summary
This article describes history of borderline personality disorder from the antiquity to the present. The authors begin their discussion with the presentation of the changes in the method of diagnosis of personality disorders, including the borderline personality disorder. These changes are caused by the introduction of the fifth edition of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). The purpose of this paper is to present conceptions that could be called precursory in relation to current understanding of borderline disorder. The authors refer to psychoanalytic theories, on the basis of which the term “borderline” came into being and to an alternative approach designed to highlight the main features and symptoms of borderline disorder. They also refer to descriptions of borderline personality disorder contained in Polish literature. At the end they show the main, modern approaches to the issue of borderline personality disorder and return to the topic signalized in the introduction talking about changes in the method of diagnosis of borderline personality disorder in DSM–V together with the criticism of this conceptualization.
borderline personality disorder
history of mental disorders
DSM-V

Psychoterapia 1 (168) 2014
strony: 35–46

Karolina Rojek, Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz
Ciało, które znaczy i naznacza. Analiza fenomenologiczna doświadczania ciała przez osoby chorujące na anoreksję[3]
The body which means and the body which marks. Phenomenological analysis of body experience of females suffering from anorexia
Streszczenie
Autorki poświęcają swój artykuł przeżywaniu ciała przez osoby cierpiące na anoreksję. Opierając się o przeprowadzone wywiady dokonują analizy znaczeń nadawanych ciału, a następnie interpretują je w kontekście prowadzenia terapii pacjentek z anoreksją.
Summary
As a complement to the tradition of body image research of people with anorexia, the present article raises issues of the body understood as a way of being in the world. Based on 10 interviews, a phenomenological analysis of the experience of the body in female patients with anorexia was carried out. The formed categories were divided into two groups: referring to (1) the body as the object, and to (2) the body as a means of establishing relationships with other objects. In the first group are the categories of meanings describing the body as a point of fixation, the object of aesthetic experiences, the object of control, the object of acceptance, object of aggression, object of devaluation and the area of expression of femininity. In the second group are the categories describing the body as an expression of opposition, the way of drawing attention, way of obtaining recognition, a defence against others and as a communication tool. In the interpretation of the results attention was brought to the deep discrepancy between the body and the psyche in the statements of the respondents. Treatment of people suffering from anorexia may be effected through imaginary conjectures, as well as attempts at establishing dialogue between these two realities.
body experience
anorexia nervosa
Interpretative Phenomenological Analysis (IPA)

Psychoterapia 1 (168) 2014
strony: 47–57

Beata Piskor-Świerad
Wykorzystanie elementów treningu zastępowania agresji w terapii chłopca z zaburzeniami zachowania i emocji oraz ADHD
[4]
The use of elements of aggression replacement training in the treatment of a boy with behavioral and emotional disorders and ADHD
Streszczenie
Autorka przedstawia ciekawy opis procesu terapii chłopca z zachowaniami agresywnymi. Wskazuje na znaczenie komunikacji w rodzinie i w procesie terapeutycznym obejmującym poznawczo-behawioralny trening zastępowania agresji.
Summary
The study presents methods of work with a 10 year-old boy causing significant educational problems. He was diagnosed with the micro damages in left temporal lobe, as well as ADHD and oppositional defiant disorders. The boy is under a constant neurological and psychiatric care and is taking medication. In the therapeutic process elements of Aggression Replacement Training was used. This is a cognitive-behavioral intervention for aggressive people. It has been discussed as a functioning model of his family and particular influences. The results can indicate for a long-term improvement of the boy`s cognitive and emotional abilities.
ADHD
oppositional defiant disorders
Aggression Replacement Training

Psychoterapia 1 (168) 2014
strony: 59–75

Zbigniew Wajda
Nowy pacjent w grupie terapeutycznej. Czy początki są najtrudniejsze? Część 1. Perspektywa osoby wchodzącej do grupy.
[5]
The new patient in group psychotherapy. Are beginnings the most difficult? Part 1. The perspective of a person entering the group
Streszczenie
Artykuł porusza kwestie związane z przyjmowaniem nowego pacjenta do istniejącej już wcześniej grupy terapeutycznej. Autor zwraca uwagę na ubogą literaturę w tym zakresie, brak specyficznych opisów rozumienia nowego pacjenta, a także wskazówek co do interwencji terapeutycznych. Refleksja nad czynnikami ułatwiającymi i utrudniającymi adaptację nowej osoby do grupy oraz jej uczuciami w pierwszych dniach terapii zilustrowana została prostymi badaniami.
Summary
The article discusses issues related to the inclusion of a new patient into a pre-existing therapeutic group. The author draws attention to poor literature in this area, no specific descriptions of understanding of the new patient, as well as no guidance for therapeutic interventions. Reflection on the factors facilitating and impeding adaptation of a new member to the group and their feelings in the first days of therapy, are illustrated with simple research.
group psychotherapy
newcomer in group
assimilation to the group

Psychoterapia 1 (168) 2014
strony: 77–91

Marcin Sękowski
Psychodynamiczna psychoterapia osób w drugiej połowie życia[6]
Psychodynamic psychotherapy for people in the second half of their lives
Streszczenie
Artykuł opisuje zadania i specyfikę psychoterapii psychodynamicznej osób, będących w okresie średniej i późnej dorosłości. Szczególne dla starszego wieku aspekty egzystencji, jak śmierć, osamotnienie i zależność, wpływają na oczekiwania pacjentów od terapii, jej przebieg oraz procesy psychopatologiczne.
Autorzy podkreślają ważność doświadczeń wczesnodziecięcych, determinujących dylematy psychiczne również w wieku dojrzałym. Podejmują także kwestię rozwoju osobowości w drugiej połowie życia.
Summary
Psychodynamic psychotherapy for people in the second half of their lives. The article discusses the basic notions of psychodynamic psychotherapy for people in the second half of their lives, that is for people in their mid- and late adulthood. The topic is of current interest due to the rapid ageing of the society, but even so it remains neglected. The article presents the developmental perspective and discusses the reasons for which persons in the second half of their lives undergo treatment. It puts forward the conditions necessary for patients to qualify for therapy and analyses the issue of prognosis. It discusses the meaning of early childhood experiences for the psychopathology of middle and late adulthood and the related technical problems. It reflects on the problematic experience for the middle and, in particular, late adulthood. This experience is essential for the psychopathology of these periods of life and includes: death, loneliness and dependence. Finally, the article discusses the characteristics of several factors necessary for the process of psychotherapy which are also typical for people in the second half of their lives: specific regression and countertransference.
psychodynamic psychotherapy
middle and late adulthood

Psychoterapia 1 (168) 2014
strony: 93–98

Izabella Grzyb
Pseudociąża w przebiegu zespołu stresu pourazowego po poronieniu – opis przypadku
[7]
Pseudocyesis in the course of Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) after miscarriage — a case study
Streszczenie
Autorka opisuje przypadek pacjentki, u której wystąpiła ciąża rzekoma, wtórna do zespołu stresu pourazowego, powstałego po poronieniu. Przepracowanie żałoby po objętej w społeczeństwie tabuizacją stracie, a na oddziałach ginekologicznych traktowana przedmiotowo, jest konieczne dla powrotu do zdrowia, także psychicznego, pacjentek po poronieniach i przedwczesnych porodach.
Summary
PTSD (Posttraumatic Stress Disorder) is a type of anxiety disorder, resulting from a traumatic experience which presents a number of pathological symptoms, disrupting everyday life and causing severe psychological suffering. A case of 24-year old woman with pseudocyesis – a rare disorder characterised by existance of gestation’s sings despite its’ absence, is presented. The patient developed typical symptoms of pregnancy in the course of the PTSD, after previous miscarriage. For 13 months the patient remained amenorrheic, with inhibited ovulation, had morning sickness, maintained weight as during pregnancy and had abdominal pain. All these symptoms were accompanied by numerous symptoms of anxiety and depression. The hormone therapy that was used did not avail the desired effect, which further testified that the symptoms were psychogenic. After undergoing psychotherapy, the disorder subsided.
PTSD
pseudocyesis

Psychoterapia 1 (168) 2014
strony: 99–107

Krzysztof Szwajca
Dyskurs na temat resilience — konteksty i aspekty praktyczne[8]
Discourse on resilience — contexts and practical aspects
Streszczenie
Artykuł zawiera rozważania dotyczące teorii resilience, która zakłada, że adaptacja jest naturalnym zjawiskiem występującym u ludzi po przebytych urazach i traumatycznych doświadczeniach. Autor analizuje negatywne konsekwencje, jakie teoria ta może nieść dla osób dotkniętych traumą – m.in. niedostrzeganie czy umniejszanie problemu krzywdy i cierpienia. Z drugiej strony wskazuje na ogromne pozytywne znaczenie teorii resilience dla praktyki klinicznej, zwłaszcza w obszarze wzmacniania odporności psychicznej i poszukiwania zasobów pomocnych w radzeniu sobie po przeżytej traumie.
Summary
The resilience theory which attempts to explain the phenomenon of positive adaptation (coping) of the abused persons and ones exposed to adversity or traumatic events has found its proper place in the academic and clinical psychology. In psychotherapeutic and psychiatric practice however it remains little known and unappreciated. Clinicians do not meet people who have coped well with trauma. At the same time contact with trauma, misery, injustice breeds tension and activates defence mechanisms and a tendency to underestimate the problem. The ambivalence of trauma applies to individuals and societies; social discourses, including the academic discourse, are not free from it. Can the resilience theory which states that adaptation is the norm while inability to cope an exception favour the cancellation (not noticing) of the problem of trauma? The article discusses the resilience theory as a cultural fact and social discourse. In the second part an attempt has been made to assess the impact of this theory on clinical practice. What seems particularly important is the fact that the resilience theory sets assistance in context: it has proved the importance of family and supportive environment, of living conditions, neighbourhood or school. Good adaptation is in fact the result of a complex interaction between biological, psychological, social and environmental factors.
trauma
family
support system

References

  1. ^ Przerwanie terapii jako cena utrzymania pozycji terapeutycznej. Opis przypadku pacjentki z osobowością zależną (strona.ptptp.nazwa.pl)
  2. ^ Osobowość z pogranicza – ujęcie historyczne w kontekście zmian w DSM-V (strona.ptptp.nazwa.pl)
  3. ^ Ciało, które znaczy i naznacza. Analiza fenomenologiczna doświadczania ciała przez osoby chorujące na anoreksję (strona.ptptp.nazwa.pl)
  4. ^ Wykorzystanie elementów treningu zastępowania agresji w terapii chłopca z zaburzeniami zachowania i emocji oraz ADHD (strona.ptptp.nazwa.pl)
  5. ^ Nowy pacjent w grupie terapeutycznej. Czy początki są najtrudniejsze? Część 1. Perspektywa osoby wchodzącej do grupy. (strona.ptptp.nazwa.pl)
  6. ^ Psychodynamiczna psychoterapia osób w drugiej połowie życia (strona.ptptp.nazwa.pl)
  7. ^ Pseudociąża w przebiegu zespołu stresu pourazowego po poronieniu – opis przypadku (strona.ptptp.nazwa.pl)
  8. ^ Dyskurs na temat resilience — konteksty i aspekty praktyczne (strona.ptptp.nazwa.pl)

Bing: psychoterapia

Comments: 0

Leave a Reply

« | »