Psychoterapeuta i psycholog online – Centrum Psychoterapii

20.01.16 / Psychoterapie / Author:
Tags: , , , ,

Original article

Model biznesowy – Nasz model działania zakłada połączenie usług dla Klientów indywidualnych o podwyższonym poziomie profesjonalizmu z pakietem usług korporacyjnych, który realizowany jest przy współpracy ATFC CF&A. Oferując nasze usługi Klientom indywidualnym przywiązujemy szczególną wagę do stopnia ich dostępności oraz do łagodzenia oporu przed pierwszym kontaktem ze specjalistą. Dlatego też z myślą o Klientach posiadających utrudniony dostęp do specjalistów z dziedziny psychoterapii i psychologii lub odznaczających się oporem przed bezpośrednim kontaktem ze specjalistą wprowadziliśmy do naszej oferty rozbudowany zakres konsultacji on-line. Nasze indywidualne usługi terapeutyczne i psychologiczne polecamy w szczególności osobom przebywającym czasowo lub stale poza granicami Polski, które mają trudności w odnalezieniu odpowiedniego wsparcia w obecnych miejscach zamieszkania. Specjalizacja ta jest wynikiem chęci wyjścia przez ATFC P&P na przeciw potrzebom Klientów, którzy często z uwagi na barierę mentalną lub językową mają trudności w znalezieniu efektywnej pomocy poza granicami kraju.

SZCZEGÓŁOWE OBSZARY SPECJALIZACJI – ATFC P&P jest podmiotem specjalizującym się w udzielaniu wsparcia i pomocy w dziedzinie psychologii oraz psychoterapii. W ramach funkcjonującego w naszych strukturach centrum psychoterapii i internetowej poradni psychologicznej głównymi obszarami naszych usług są konsultacje i psychoterapia online mające na celu pomoc osobom, które potrzebują wsparcia psychologa, psychoterapeuty lub seksuologa, ale nie dysponują czasem lub możliwościami skorzystania z tradycyjnych formy pomocy stacjonarnej. Nasza oferta nie ogranicza się jednak wyłącznie do konsultacji i psychoterapii online. W ramach ATFC P&P oferujemy także psychoterapię stacjonarną oraz konsultacje psychologiczne i seksuologiczne odbywające się w zaciszu gabinetów w bezpośrednim kontakcie z psychoterapeutą, psychologiem lub seksuologiem. Obszar specjalizacji naszego centrum i poradni oprócz usług indywidulanych obejmuje także psychoterapię małżeńską oraz grupy wsparcia prowadzone przez profesjonalnych specjalistów. Internetowa poradnia psychologiczna oferuje natomiast ponadto diagnostykę psychologiczną i warsztaty rozwojowe prowadzone przez doświadczonych i psychologów online. W ramach Centrum Psychoterapii i Psychologii uruchomiliśmy także sesje coachingowe w dwóch specjalizacjach: coachingu rodzicielskiego i life coachingu, które są formą rozwoju osobistego i skupiają się na rozwiązaniu konkretnego problemu tu i teraz.

Psychoterapia online i konsultacje elektroniczne – Psychoterapia online jest formą kontaktu, w ramach której psychoterapeuta z Klientem odbywają sesje za pośrednictwem internetu lub innych kanałów komunikacji na odległość. W tym momencie w ramach Centrum Psychoterapii i Psychologii oferowana jest zarówno długoterminowa psychoterapia, jak i konsultacje psychologiczne online, które są formą jednorazowego kontaktu ze specjalistą takim jak psycholog lub psychoterapeuta. Konsultacje psychologiczne online są szczególnie polecane dla tych osób, które borykają się z problemami, pytaniami i szukają konkretnej wskazówki psychologa, co do dalszych kroków, jak również oczekują wstępnej diagnozy. Sesje psychoterapii online polecane są zaś dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją terapię z uwagi na problemy natury psychicznej, problemy związane z uzależnieniami, pracą lub relacjami. Psychoterapia online jest szczególnie kierowana do osób, które mają utrudniony kontakt ze specjalistami takimi jak psychoterapeuta lub ze względu na kwestie finansowe lub logistyczne nie mogą korzystać z tradycyjnej pomocy stacjonarnej. Zarówno psychoterapia online, jak i konsultacje psychologiczne są prowadzone przez wyspecjalizowanego psychoterapeutę lub psychologa ze stosownymi uprawnieniami.

Psychoterapia indywidualna – Psychoterapia indywidulana realizowana przez nasze Centrum Psychoterapii i Psychologii w wydaniu stacjonarnym jest spotkaniem z terapeutą, które odbywa się w zaciszu gabinetu w relacji psychoterapeuta – Klient. Jest to forma, która jest polecana osobom borykającym się z problemami i niepotrafiącym bez zewnętrznej pomocy, którą może świadczyć psycholog lub psychoterapeuta powrócić do zdrowia psychicznego. Dzięki spotkaniu z psychoterapeutą możliwe staje się przyjrzenie problemowi i obejrzenie go z innej perspektywy, a dzięki wykorzystaniu narzędzi i metod jakie daje psychoterapia łatwiejsze staje się wypracowanie bardziej adekwatnych sposobów radzenia sobie z problemem. Psychoterapia indywidualna dzięki empatycznemu kontaktowi z jaki zapewnia psychoterapeuta umożliwia także przepracowanie traumatycznych doświadczeń, jak również zrozumienie podłoża naszych problemów, lęków czy deficytów. Często już pierwsze spotkanie w gabinecie psychoterapeutycznym daje ulgę, gdy po raz pierwszy zdejmujemy ciężar jaki nosimy ze sobą przez całe życie.

Psychoterapia małżeńska oraz terapia par i rodzin – Psychoterapia małżeńska oraz psychoterapia par i rodzin jest spotkaniem małżonków czy też par lub rodzin z psychoterapeutą. W ramach Centrum Psychoterapii i Psychologii oferujemy dwie formy kontaktu poprzez uczestnictwo w psychoterapii stacjonarnej, jak również w sesjach psychoterapii online. Usługa ta adresowana jest do osób, które przeżywają trudności w relacjach interpersonalnych z partnerem lub mają kłopoty w nawiązaniu dialogu, lub wypracowaniu wspólnej wizji i misji związku. Sesje jakie prowadzi psychoterapeuta są także pomocne dla małżeństw, które doświadczają kryzysu związanego ze zdradą lub zastanawiają się nad zakończeniem związku. Dzięki takim spotkaniom psychoterapeuta wspomaga wprowadzenie działań naprawczych lub też podjęcie decyzji o rozstaniu bez żalu i wzajemnych oskarżeń. Psychoterapia małżeństw / rodzin daje szansę na odbudowanie więzi, wypracowanie sposobów radzenia sobie z konfliktami, lepszego zrozumienia siebie nawzajem i potrzeb każdego z partnerów. Psychoterapia ta jest prowadzona przez wyspecjalizowanego psychoterapeutę, który z pozycji zaangażowanego obserwatora potrafi dostrzec to czego zazwyczaj nie dostrzegają zwaśnione pary.

Konsultacje psychologiczne – Nasze internetowa poradnia psychologiczna oferuje również konsultacje i diagnostykę, które są formą kontaktu z psychologiem polegającą na jednorazowym lub kilku krotnym spotkaniu. Prowadzimy konsultacje zarówno w formie porad online, jak również sesji stacjonarnych. Konsultacje jakich udziela psycholog online nie są regularnymi sesjami psychoterapeutycznymi, celem ich jest natomiast próba diagnozy problemu z jakim Klient się zgłasza, a także udzielenie wsparcia i psychoedukacja. Często podczas takiego spotkania psycholog pomaga Klientowi przełamać obawy związane z podjęciem własnej psychoterapii albo też wskazuje istotę problemu oraz potencjalne ścieżki, które mogą prowadzić do jego rozwiązania. Sesje jakie realizuje psycholog stanowią przestrzeń, w której Klient może zaczerpnąć informacji o swoim problemie, a także zostać pokierowanym do właściwego specjalisty. W trakcie konsultacji psycholog zapewnia Klientowi optymalne warunki do spokojnej rozmowy, zachęca do pytań, odpowiada wyczerpująco i informuje o swoich obserwacjach i diagnozie.

Coaching rodzicielski i life coaching – Coaching rodzicielski oraz life coaching są rodzajem pracy własnej ukierunkowanej na rozwój i kierowanej do osób, które chciałyby dokonać zmian w konkretnych obszarach opartych na jasno wyznaczonych celach. Nie jest to forma psychoterapii, a pracy własnej umożliwiającej wydobycie własnego potencjału oraz wypracowanie konkretnych sposobów, w jakich możliwym staje się zrealizowanie postawionego celu. Zmiany te stają się możliwe do wypracowania dzięki wsparciu oraz pomocy coacha. Siła coachingu jest oparta na relacji coach – Klient, który pomaga znaleźć rozwiązania bazujące na zasobach Klienta. Dobry coach nie ocenia i nie rozwiązuje problemu za Klienta, a jedynie odwołuje się do twórczych mocy tkwiących w osobie. Coaching rodziecielski jest kierowany głównie do rodziców, którzy chcieliby wypracować efektywniejsze sposoby radzenia sobie z problemami wychowawczymi, zaś life coaching kierowany jest do tych, którzy chcą dokonać zmiany w swoim życiu zarówno w obszarze osobistym, zawodowym, jak i społecznym.

-Obszary uzupełniające – ATFC P&P posiada w swojej ofercie także konsultacje seksuologiczne skierowane do osób, które borykają się z problemami sfery intymnej. Dopełnieniem naszych usług terapeutycznych są ponadto grupy wsparcia i grupy terapeutyczne. Są to usługi dedykowane dla osób, które w kontakcie z innymi osobami pragną rozwijać swój potencjał lub też dzieląc się swoimi doświadczeniami i problemami otrzymać wsparcie i zrozumienie od osób w podobnej sytuacji. Zajęcia te prowadzi psychoterapeuta lub psycholog we współpracy z kotrenerem. Psychoterapia w formie grupowej pozwala na aktywne nabycie nowych doświadczeń i poszerzenie własnej świadomości. Uzupełnienie naszej oferty stanowią również usługi korporacyjne, wśród których znajduje się wsparcie HR, wsparcie negocjacji, mediacji i arbitraży, executive coaching, programy motywacyjne, integracja łączeniowa, programy outplacementowe oraz usługi związane ze środowiskiem pracy i wypaleniem zawodowym.

DOSTĘPNA BAZA SPECJALISTÓW – Centrum Psychoterapii i Psychologii posiada w swojej bazie profesjonalną kadrę specjalistów pracujących w różnych obszarach związanych ze zdrowiem psychicznym. Psychoterapeuta, czy też psycholog lub seksuolog z nami współpracujący muszą odznaczać się odpowiednim wykształceniem oraz długoletnim doświadczeniem zawodowym. Naszym priorytetem jest tworzenie wyspecjalizowanej kadry mogącej świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dedykując specjalistów do danej usługi czy to do psychoterapii indywidualnej (stacjonarnej lub online), psychoterapii małżeńskiej lub konsultacji psychologicznych i seksuologicznych zwracamy uwagę na posiadane kierunkowe wykształcenie w danej dziedzinie, a także realne doświadczenie zawodowe jakim dysponuje oraz szkolenia potwierdzające faktyczne możliwości i umiejętności jakimi dysponuje psycholog, seksuolog lub psychoterapeuta. Nasi specjaliści ciągle podnoszą swoje kwalifikacje i czynnie uczestniczą w procesie superwizji dzięki czemu mogą rozwijać swój warsztat pracy i efektywniej pomagać swoim Klientom.

Psychoterapeuta online – pomoc psychoterapeutyczna – Psychoterapeuta online jest osobą, która za pomocą rozmaitych technik i metod terapeutycznych pomaga leczyć różne zaburzenia i problemy natury psychicznej. Dobry psychoterapeuta nie ocenia, nie krytykuje, nie narzuca rozwiązań i swojego zdania, a poprzez aktywne słuchanie i wsparcie pomaga w odnalezieniu spokoju i powrocie do zdrowia. Zadaniem psychoterapeuty jest także usuwanie obron i interpretowanie tego, co wnosi Klient tak aby możliwe było uświadomienie mu błędnych schematów, które dezorganizują jego życie. W ramach centrum psychoterapii przez naszych psychoterapeutów prowadzona jest psychoterapia online, psychoterapia stacjonarna, konsultacje terapeutyczne, psychoterapia małżeńska, terapia rodzin, a także grupy wsparcia i grupy terapeutyczne. Nasi psychoterapeuci w swojej pracy nie odwołują się do jednego nurtu w psychoterapii, a korzystają z różnych podejść tak aby stworzyć najbardziej optymalne warunki do pomocy danej osobie.

Psycholog online – pomoc psychologiczna – Psycholog online jest osobą, która posiada odpowiednie kwalifikacje umożliwiające udzielanie pomocy psychologicznej w diagnozowaniu dorosłych i dzieci, a także w opiniowaniu i wydawaniu rekomendacji. Celem pracy dobrego psychologa jest niesienie profesjonalnej pomocy i wsparcia innym ludziom. Psycholog bez dodatkowych szkoleń nie prowadzi w ramach naszej poradni psychologicznej standardowej psychoterapii, a poprzez obserwację i uważne słuchanie jest w stanie odczytać sygnały świadczące o określonej strukturze osobowości lub trudnościach interpersonalnych. Dzięki wiedzy i doświadczeniu psycholog ma możliwość wraz z Klientem przyjrzeć się problemowi, poszukać szerszego spojrzenia na problem lub pokierować go do odpowiedniego specjalisty, w tym na dalszą psychoterapię. W usług jakie oferuje poradnia psychologiczna nasi psychologowie prowadzą warsztaty i treningi rozwojowe, a także konsultacje psychologiczne, których celem jest dokonanie diagnozy psychologicznej, a także udzielenie informacji i wsparcia Klientowi.

Seksuolog online – pomoc seksuologiczna – Seksuolog online jest wykwalifikowanym specjalistą, który zajmuje się seksualnością człowieka w obszarze, w który wchodzą zaburzenia i potrzeby seksualne, życie seksualne, wychowanie seksualne, a także relacje z innymi osobami. Seksuolog z wykształceniem medycznym upoważniony jest do kierowania na badania diagnostyczne, badanie fizykalne i przepisywanie leków, zaś seksuolog po ukończonej psychologii upoważniony jest do prowadzenia terapii. W ramach usług jakie oferuje poradnia seksuologiczna nasz seksuolog prowadzi konsultacje seksuologiczne oraz terapie. Mają one na celu określenie problemu z jakim spotyka się Klient, a także za pomocą odpowiednich narzędzi terapeutycznych wypracowanie zmian i rozwiązanie trapiącego Klienta kłopotu. Dobry seksuolog nie ocenia, nie wyśmiewa, nie krytykuje, a dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu pozwala przełamać wstyd i opór, a także udziela wsparcia i zrozumienia dla tak delikatnych zagadnień jak pożycie intymne.

Coach online – Coach online jest trenerem rozwoju osobistego, którego zadaniem jest wsparcie Klienta w procesie zmian. Dobry coach pomaga dostrzegać tkwiące w człowieku zasoby, a także własne ograniczenia stojące na przeszkodzie w realizacji zamierzonych celów. Coach pyta, pokazuje, odzwierciedla i zachęca do działania i podejmowania wyzwań. Proces jaki zachodzi pomiędzy Klientem a coachem czyli coaching nie jest formą psychoterapii ani szkolenia tylko konkretnym procesem nastawionym na realizacje celów i poszerzenie samoświadomości. Dobry coach nie naprawia życia Klienta tylko zachęca do próbowania i eksperymentowania stwarzając warunki do weryfikacji dotychczasowych przekonań. Dzięki postawie aktywnego wsparcia i zaangażowania możliwym staje się dla Klienta uwierzenie w siebie i nabycie nowych umiejętności oraz osiągnięcie sukcesów w konkretnym obszarze. W ramach ATFC P&P doświadczony i wykwalifikowany w tym zakresie coach prowadzi coaching rodzielski i life coaching.

Bing: psychoterapia

Comments: 0

Leave a Reply

« | »