Neodborné plošné testování žáků za Stalina a dnes – Britské listy

06.06.12 / Psychoterapie / Author:
Tags: , , , , , , ,

nedlouho po „Vítězné Únor“ jsme začali otrocky napodobovat Sovětský vědu, školství a kulturu. A protože v SSSR patřilo v té době například psychologie, genetika a další vědy mezi „pavědy“, málem u nás došlo k dočasnému zániku těchto oborů. V SSSR byla ve třicátých letech, Stejně jako v tehdejší Československu, rozvíjení takzvaná pedologie Nikoli jako věda o pudu, jak je pedologie definovaná dnes, ale jako věda o dítěti, které zkoumala dítě po stránce somatické, psychické a sociální.

Její psychologická část (psychologie jako společenská Profesní kategorie byla Tehdy ve fázi Švehla zrodu!) se nespokojila s kritickým shromažďováním poznatkové základny, ale odvážně se pustila do hromadného „psychologického testování“ dětí školního věku a dospívajících. U první skupiny šlo vposledku o závažná rozhodnutí o studijní perspektivy, u druhé skupiny o rozhodnutí o volbě povolání. Na základě pouhých testových výsledky (většinou šlo o testy nestandardizované v rámci komplexního psychologického vyšetření) pak docházelo ke třídění dětí ve školách. Neprováděli je ani odborní psychologové (psychologická diagnostika, která je syntézou znalostí celého oboru, Stejně jako je jí lékařská diagnostika, Tehdy neexistovala), ale naprostí laici. A tak se zaměnili psychologické vyšetření, které je při legitimním Provádění Stejně složité jako Vyšetření medicínské, za pouhé testování.

psychrometry sama není ještě psychologická diagnostika, podobně jako v medicíně není ještě provedení laboratorního biochemického vyšetření nebe provedení CT či elektroencefalografu interní, ortopedickou nebe neurologickou diagnostikou. Naučím-li někoho Merit tonometrem Krevní tlak, neznamená to ještě, že je kompetentní dělat depistáž, diagnózu, léčba a prognózu hypertenzní nemoc. Stejně je tomu s psychologickou diagnostikou. Naučit provádět „psychologické testy“ – tedy zadávat, administrovat, zapisovat výsledky a spočítat je – můžete přímo kohokoli gramotní, asi jako počítat krvinky v krevním obraze. Ale jako to druhé není hematologická či interní diagnostika, tak v prvním případě nejde o psychologickou diagnostiku. Tyto nástroje v rukou laik MOHOU být velmi nebezpečné. A tak se v třicátých letech nadělalo praktikováním těchto psychologických testů, Tehdy považovaných za „vědecké“, dosti neviditelných škod, které si některé jedinci nesli s sebou po celý život.

Tuto nebezpečnost rozpoznal i takový geniální paranoik, jako byl J. V. Stalin, a testové praktikování pedologii v SSSR zakázal. My v současnosti kopírujeme vývoj amerického vzdělávání (dá-li se vůbec o vzdělávání mluvit) KOLEKCE jeho průvodního jevu, jímž je Rovněž takzvané testování. O americké realitě pojednala přístupným způsobem na základě vlastní pedagogické i rodičovské zkušenosti Jana Bradley 21. listopadu 2011 na Britských listech v článku Systém standardizovaných testů navrhovaný ministrem Dobešem se v americkém školství naprosto neosvědčil. Autorka rekapituluje vývoj [1] , k nemůžu spějeme i my:

div class = „papcn“>

V 80. letech 20. století se začalo mluvit o kříži amerického vzdělání. Začaly se projevuje Důsledky reforem z 60. a 70. let, které postupně měnil vzdělávací klima. Cílem reforem bylo Vytvořit školní prostředí, které je příjemné, kde se žáci cítí dobře a sami rozhodují o tom, co se chtějí učit, kde učebnice Nejsou DŮLEŽITÉ, Stejně jako autorita učitele nebe Jakákoliv pravidla. Žáci byli osvobození od nudného nabývání vědomostí a nudného matematického a gramatického drilu a přestal se klást důraz na výuku formování písmen a psaní. (…) Když se zjistili, že v maturitních testech každý rok selhává stále více studentů a že narušte funkční negramotnost populace, byla vypracování odborných zpráva o národu v ohrožení (A Nation At Risk) a začalo se mluvit o nutnosti nápravy školství. Na začátku 21. století se prezident Bush rozhodl, že americké školství musí být reformovaný a podepsal Klíčový zákon No Child Left Behind (Žádné dítě nesmí zůstat pozadu), který Nariz povinné plošné testování všech žáků 3.-8.tříd. Původní účelem reformy bylo standardizovaném formátu porovnávat školy, sledovat úroveň gramotnosti a nabytých vědomostí všech žáků.

Testová reforma naprosto změnila podstata Státního amerického vzdělávání. Standardizované testy se staly měřítkem kvality školy – a protože se testuje jen úroveň čtení a matematické znalosti, žákům se nedostává skutečného vzdělání v ostatních předmětech. (…) Vzhledem k tomu, že úřady Nejsou schopen udělal věcnou osnovy k výuce samostatných předmětů, jsou standardizované testy čtení výhodným řešení ke zkoumání gramotnosti žáků, protože nároky na obecní znalosti Nejsou oficiálně dán a každý stát si vytváří vlastní vzdělávací osnovy, které jsou často jen velmi rétorické a obecní. Ve školách se učí především testová příprava, neučí se podrobné nebe do hloubky to, co se netestuje, tedy umění, literatura, vědecké předměty, případně tělesná výchova. (…) Vzhledem k absenci výuky předmětů a čítanek literatury mají děti chabou slovní zásobu, kterým se učí izolované. Protože úroveň slovní zásoby se testuje ve standardizovaných testech čtení, děti se učí Definice neznámých slov, aniž by chápali širší koncept a souvislosti …

nezodpovědným Provádění testování, ježek se mění z pouhé testování znalostí (který má určitou platnost z hlediska Čistě didaktického a je doplňkem dalších způsobů zkoušení) pro výklad kognitivních a dalších schopností žáků na školách (viz výklad o smysl didaktických testů na stránkách Cermis) , se vrhá takové Těžký stín na psychologickou diagnostiku. Ta za posledního půlstoletí udělala sice velký pokrok, ale stále patří do rukou odborných psychologů a nelze ji provádět velkoplošné. U nás bohužel neexistuje zákon o psychologickém povolání, takže se psychologické diagnostické metody MOHOU dostávat do rukou Odborně nedostatečně kvalifikovaným nebe i nekvalifikovaným lidem. Za toto neodpovídá zacházení s psychologickými metodami a na základě jejich výsledky pak za manipulaci s žáky či studenty nesou Odpovědnost všichni, kdo se na něm podílejí.

Právní normy Nejsou mravními normami, MOHOU tedy dokonce takovou manipulaci připustit. Ale Důsledky teto neodpovědnosti se dřív nebe pozdeji dostaví a dopadněte mimo jiné takové na obor odborné psychologie. Laická veřejnost totiž nerozlišuje přesně mezi účelově konstruovanými didaktickými testy a psychologickými diagnostickými metodami, ježek jsou Rovněž jako test nazývaný. Proto je mi trapné při pohledu na akademické kolegy, který jsou ochotni se bez osobní i odborné odpovědnosti zapojit do těchto pseudovědeckých a pseudoodborných procesů ve školství. Činí-li tak psychologicky nevzdělaní pedagogové (pedagogika není vědou o psýché, je to normativní věda o cílech a metodách výchovy a vzdělávání), můžete přímo to vysvetlit jejich nedovzdělaností, nebo přímo odvážnou ignorance. U lidí vydávajících se za psychology Návrat najít pro tuto pokleslost zadní omluva.

Hypertrofované testování, které za obrovské sumy peněz nyní celoplošně a neosobní via internet realizuje Cermis pod vedením pana Pavla Zeleného, ​​má nejen problematickou stránky odbornou (viz například články o nesprávné pojetí testování od odborníka: “ Vysvědčení od Cermis obsahuje chyby „ [2] Oldřicha Botlíka v MF Dnes ze 17. května tohoto roku či Přepísknutá maturita [3] od Daniela Munich na jeho blogu na Aktuálně.cz ze dne 8. května, které jsou doplněný ministrově omluva za problematické testy) , ale je pochybné iz hlediska psychologického. Nebe zjednodušené řečeno – proti „objektivním“ testům stojí nepřehledná množina rozdílných jedinců (Nikoli uniformních figurek), které odlišuje hned na zacatku rozdílná psychická reakce na test (například intenzita trémy), nemluvně o dalších psychologických faktorech a osobnostních charakteristikách. Úhrnem řečeno: tato forma testování je jednou velkou a účelovou manipulace, který poškozuje naši mladou generaci a nemůžu v podstatě nijak zásadně přispívat k řešení problémů, před kterým se naše výchova a vzdělávání nachází.

Text, převzatý z tištěného vydání kulturních novin 12/2012, Vychází se svolením autora.

Comments: 0

Leave a Reply

« | »